הנחיות משרד הבריאות לתושבים בבידוד ולתושבים מאומתים לגבי פינוי פסולת

הנחיות משרד הבריאות לתושבים בבידוד ולתושבים מאומתים לגבי פינוי פסולת:

אבקש להפנות את תשומת ליבכם להנחיות משרד הבריאות, הקובעות כי, פסולת שמקורה בחולים

מאומתים או אזרחים הנמצאים בבידוד כגון כפפות, ממחטות אף, מסכות וכל פסולת אחרת– תיאסף בשקית ייעודית.

יש לסגור את השקית היטב לפני השלכתה לפח הירוק. אין להפריד פסולת למיחזור.

ראו פרטים נוספים בקישור:

.https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/

יתר משקי הבית – יש להמשיך כבשגרה, לרבות הפרדת פסולת למיחזור, ככל וניתן.