מועצה מקומית גדרה

הזמנה לישיבת מועצה

19/02/2020
הזמנה לישיבת מועצה
הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 463 אשר תתקיים אי"ה ביום רביעי 26/02/2020 בשעה 18:00 במנהל ההנדסה ברחוב ירוחם 1, גדרה.סדר היום:


סעיף 1  אישור המשך הטלת היטל סלילה ותיעול עפ"י חוקי העזר.
            

סעיף 2   אישור המלצת ועדת תמיכות לתמיכה בתנועות הנוער.


סעיף 3   אישור המלצת ועדת תמיכות לתמיכה לעמותות ספורט.


סעיף 4   עדכון ואשרור צו המיסים 2020.


סעיף 5    אישור הקמת תאגיד עירוני "מרכז אופק" כעמותה עירונית ואישור
             תקנון החברה.

סעיף 6  אישור 12 דירקטורים ל"מרכז אופק" כמפורט.

            יואל גמליאל            ברכי יעיש            אבי גיאת
            סהר רווח            גלית דניאל            אורי בן מרדכי
            שלום אזרד            בני עודי            סגל שמוליק
            זוהר גוילי            נפתלי דוד/מאיה גנון      נורית עטיה


סעיף 7  הגדלת תב"ר 902 הנגשת כתות לליקויי שמיעה + מזגן לבתי"ס
            בסך 30,000 ₪.


סעיף 8  הגדלת תב"ר 963 הקמת 2+18 כיתות בבי"ס מ"מ חדש אחוזת גדרה בסך 74,636 ₪ לתוספת נגישות.


סעיף 9   הגדלת תב"ר 1032 בטיחות וכיבוי אש בחינוך ומוס"ח 
בסך 400,000 ₪.


סעיף 10 הגדלת תב"ר 1064 תכנון ובניית בי"ס תיכון חדש ברח' ארז בגדרה
             בסך 168,408.


סעיף 11 הגדלת תב"ר 1205 הקמת מתחם חינוך בגוש 4625 חלקה 98 רח' גד 
            בסך 1,610,000 ₪.


סעיף 12  אישור תב"ר 1243 הקמת מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 
            וולטאית בסך 2,090,000 ₪.


סעיף 13 הגדלת תב"ר 1252 שצ"פ גן האנדרטה ברחוב ויצמן בסך 567,000 ₪ 


סעיף 14   אישור תב"ר 1269 עיצוב גנים חדשניים M21 בסך 100,000 ₪.

סעיף 15  אישור תב"ר 1270 הצטיידות גנ"י חדשים וותיקים בסך 150,000 ₪.


סעיף 16  אישור תב"ר 1271 מרחבי הכלה בבי"ס קשת בסך 25,000 ₪.


סעיף 17   אישור תב"ר 1272 מרחבי הכלה בי"ס אוהל שלום בסך 50,000 ₪.


סעיף 18   אישור תב"ר 1273 הצטיידות ושיפוצים בספריית בי"ס רעות 
            M21 בסך 26,000 ₪.


סעיף 19  אישור תב"ר 1274 עיצוב מרחבי למידה M21 נתיבי נועם - דרכא 
            בסך 80,000 ₪.


סעיף 20   אישור תב"ר 1275 מרחבי למידה M21 ממ"ד אוהל שלום 
בסך 80,000 ₪.

סעיף 21   אישור תב"ר 1276 הלוואה להיוון הסכם החלפת תאורת לד 
בסך 3,000,000 ₪.


סעיף 22  אישור תב"ר 1277 הקמת אולם ספורט ברח' ארז בסך 8,127,300 ₪.