מועצה מקומית גדרה

הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מספר 453 - 4.4.19

02/04/2019
הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מספר 453 -  4.4.19

סדר יום ישיבת מועצה מן המניין מס' 453

שתתקיים בספרייה הציבורית ברחוב לילינבלום ביום חמישי, 4.4.19 בשעה 18:00                               

דיון בהצעות לסדר שהוגשו ע"י סיעת הגדרתיים וסיעת גשר בעניין מינוי מבקר פנים, תקציב תנועות נוער ומלגות לסטודנטים.

סעיף1              אישור מינוי סהר רווח כדלהלן:

מינוי סהר רווח לסגן ראש המועצה בשכר בהיקף של 100%

משרה, עפ"י סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה 1975 ובהתאם לזכויות המוקנות לו עפ"י דין וחוזר מנכ"ל משרד הפנים. זאת בהמשך לאישור מליאת המועצה בישיבתה מס' 450, במסגרתה אושר מינויו ל 50% משרה וכן הואצלו לו סמכויות כדין כיו"ר מרכז אופק.

סעיף 2             אישור מינוי עו"ד יקותיאל תנעמי ומר ציון ידעי כסגנים כדלהלן:

א. אישור מינוי עו"ד יקותיאל תנעמי  לסגן ראש המועצה בשכר

                             בהיקף של 100% משרה, עפ"י סעיף 15 לחוק הרשויות

                             המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה 1975

                             ובהתאם לזכויות המוקנות לו עפ"י דין וחוזר מנכ"ל משרד

הפנים , וזאת לתקופה של  28 חודשים שיחלו ממועד אישור המליאה , ברוטציה עם מר ציון ידעי  כמפורט מטה

 

text-justify:inter-ideograph;text-indent:-7.05pt'>ב. אישור האצלת סמכויות ראש המועצה לסגן ראש המועצה בפועלtext-justify:inter-ideograph;text-indent:-7.05pt'>    לעוה"ד יקותיאל תנעמי על עפ"י סעיף 17 לחוק הרשויות text-justify:inter-ideograph;text-indent:-7.05pt'>    המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975, text-justify:inter-ideograph;text-indent:-7.05pt'>    כמחזיק תיק שפ"ע.

                        ג. אישור מינוי מר ציון ידעי לסגן ראש המועצה בשכר בהיקף של

                          100% משרה, עפ"י סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש

                           הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה 1975, ובהתאם לזכויות המוקנות

                           לו עפ"י דין וחוזר מנכ"ל משרד הפנים , תקופת כהונתו של מר ידעי

                           תחל מיד עם תום תקופת כהונתו של עו"ד יקותיאל תנעמי כפי

                           שפורט לעייל.

text-justify:inter-ideograph;text-indent:-10.15pt'>ד. אישור האצלת סמכויות ראש המועצה לסגן ראש המועצה בפועל מר ציון ידעי עפ"י סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה 1975 כמחזיק תיק תפעול מיד עם תום תקופת כהונתו של עו"ד יקותיאל תנעמי כפי שפורט לעייל.

סעיף 3             אישור ועדת הרכב ועדת משנה לתכנון ובנייה.

סעיף 4             אישור הרכב ועדת מל"ח.

סעיף 5             אישור ועדת ביטחון וחרום.

סעיף 6             אישור הרכב ועדה לאיכות הסביבה.

סעיף 7             אישור הרכב הוועדה בנגע הסמים.

סעיף 8             אישור הרכב הוועדה לקליטת עלייה.

סעיף 9             אישור הרכב ועדת מכרזים.

סעיף 10           אישור הרכב ועדה חקלאית.

סעיף 11           אישור הרכב ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור.

סעיף 12           אישור הרכב ועדה למיגור באלימות.

סעיף 13           אישור הרכב ועדת שמות.

סעיף 14           אישור הרכב ועדת ספורט.

סעיף 15          אישור הרכב ועדת מלגות.