מועצה מקומית גדרה

הזמנה להציע הצעות להפעלת דוכנים

14/03/2019
הזמנה להציע הצעות להפעלת דוכנים
בס"ד

הזמנה להציע הצעות להפעלת דוכנים 

לערב יום העצמאות 2019 

עבור המועצה המקומית גדרה 


המועצה המקומית גדרה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים , להציע הצעות להפעלת דוכנים בערב יום העצמאות החל ב 08/05/2019.  

 1.      את טפסי הבקשה ניתן לקבל במשרדי המועצה שברחוב פינס 4, גדרה אצל הגב' שלה עקיבא- מזכירת וועדות המועצה, טלפון 08-8593563 ו/או להורידם מאתר האינטרנט של המועצה  בכתובת : www.gedera.muni.il. המעוניינים להפעיל דוכן נדרשים לצרף לטופסי הבקשה את כל האישורים והמסמכים המפורטים בנספח א'. 

2.      ההצעה עבור הפעלת דוכן לא תפחת מ- 1,000 ₪ {במילים: "אלף ₪"} לדוכן . 

3.      את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפה כשהיא סגורה ונושאת את שם  ההצעה "הצעה להפעלת דוכן לערב יום העצמאות 2019 עבור המועצה המקומית גדרה", במשרדי המועצה, רח' פינס 4 גדרה, לגב' שלה עקיבא – מזכירת וועדות המועצה, ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום 27/03/2019 שעה 12:00. 

4.      המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. יצוין, כי בכוונת המועצה הינה להפעיל 15 דוכנים בסך הכל, אלא אם כן תתקבל החלטה אחרת על ידי המועצה. במידה ותתקבל החלטה להוסיף דוכנים, תודיע המועצה לזכיינים על פי הזמנה זו, ובחירת הדוכנים הנוספים יהיו בהתאם לסדר ההצעות שיאושרו על פי הזמנה זו (ההצעות הגבוהות יותר יהיו בקדימות). 


המועצה המקומית גדרהס. 13750