טפסי מחלקת הנדסה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דף נילווה-גבהים
2.
דף מידע לתכנון וביצוע חצר משק להצבת מתקני אצירה לאשפה וחיבור תשתיות
3.
התחייבות בלתי חוזרת - נקיון מגרשים
4.
זמ-576 דרום - חוברת פרטים חתום זמורה 13.5.13
5.
שינוי מתכנית הבינוי
6.
תכנית 2
7.
תכנית 3
8.
תכנית 4
9.
תכנית 5
10.
בקשה מעודכנת לט4
11.
דרישות לקבלת טופס 4 - תאגיד ת.מ.ר
12.
חוק עזר תיעול
13.
תבחינים להקצאת קרקעות
14.
טופס התחייבות לבקשה להיתר