לשכת המנהל הכללי

מנכ"ל המועצה - ליאור מדהלה 


אודות תפקיד המנכ"ל:


מנכ"ל המועצה הינו תפקיד סטטוטורי סמכותו ותפקידו נקבע בחוק.

מנכ"ל המועצה אחראי על ניהול כלל אגפי ומחלקות המועצה ועל ניהול מושכל של כל משאבי המועצה.

תחומי אחריות של מנכ"ל המועצה:


קידום ויישום מדיניות והחלטות ראש המועצה

יישום החלטות מליאת המועצה

קביעת סדרי עדיפויות וקדימויות לעבודה בהתאם למדיניות ראש המועצה

גיבוש מדיניות התכנון, האסטרטגי של המועצה

ריכוז וליווי אירגוני של ישיבות המועצה והוועדות

גיבוש תקציב המועצה עם גזבר המועצה ומנהלי האגפים והמחלקות

פיקוח על האגפים והמחלקות באמצעות ראשי האגפים והמחלקות והתיאום ביניהם

גיבוש מדיניות כח אדם והכנת מסגרת תקציבית למערך כח אדם במועצה

קידום וייזום חוקי עזר

פרטי התקשורת לשכת המנהל הכללי:


מזכירת מנכ"ל  | פנינה נגר | 08-8593512 |  pnina.nagar@gedera.muni.il

מזכירת מנכ"ל | חנה טסלר | 08-8593550  | hanna.tesler@gedera.muni.il

מזכירת משאבי אנוש | מילי אהרוני  | 08-8593539  | mili.aharoni@gedera.muni.il

פקס לשכת המנכ"ל | 153-505-544-660