תעריפי רישיונות וחיסונים

להלן עדכון מחירון חיסונים במחלקה הווטרינרית החל מתאריך 1.7.2017: 

רישיון וחיסון כנגד כלבת לכלב/ה מסורס/מעוקרת -51.5 ₪.
רישיון וחיסון כנגד כלבת לכלב/ה לא מסורס /לא מעוקרת -372 ₪.

רישיון וחיסון כנגד כלבת לכלב/ה לא מסורס /לא מעוקרת שקיבלו פטור מאגרה מוגדלת -66 ₪.

*יתכן מקרה מיוחד של תשלום אגרה ללא חיסון (במקרה והכלב חוסן במקום אחר)

מחירון לחתולים:

אגרת חיסון חתול רגיל  -  29.5 ₪ 

אגרת חיסון חתול מסורס/ת מעוקר/ת -  14.5 ₪

השתלת שבב אלקטרוני  -  75 ₪ 

***פטור מאגרה מוגדלת:
ביום ה 1/1/2013 נכנס לתוקפו התיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים התשס"ג-2002.
שינוי החקיקה נועד לעודד עיקור וסירוס של כלבים ובכך להקטין באופן משמעותי את היקף המתות הכלבים הנטושים בארץ. 

בהתאם לסעיף 20 (ד) לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים ורק במקרים מאוד מסויימים, ניתן לפטור מתשלום האגרה המוגדלת עבור רישיון הכלב, ולאפשר תשלום מופחת וזאת רק לאחר אישור הרופא הווטרינר רשותי.

בקשה לקבלת פטור תוגש ע"י בעלי הכלב לרופא הווטרינר העירוני לפחות 30 יום לפני מועד מתן או חידוש הרישיון ע"ג טופס בקשה.

 הפטור שיינתן יהיה קבוע או זמני לשנה אחת.

 כלב שלגביו ניתן פטור מתשלום אגרה מוגדלת ,אשר יימצא משוטט בתקופה של שנתיים, תישלל זכותו לפטור, שכן המשמעות שבעליו לא נקט אמצעים למניעת התרבות.

פטור כאמור יינתן בהתקיים אחד מהמצבים המפורטים להלן:

1.      פטור עקב גיל הכלב:
כלב שגילו פחות מ-6 חודשים- יינתן פטור זמני לשנה אחת.
כלב שגילו לפחות 8 שנים לפי הרשום במאגר הארצי לרישום כלבים או במאגר המחלקה הווטרינרית של המועצה או לאחר שיוצגו בפני הווטרינר הרשותי המסמכים הנדרשים כפי שפורט בנוהל המלא של השרותים הווטרינריים,משרד החקלאות-יינתן פטור קבוע.
2.      פטור עקב מצב בריאותי:
לאחר הגשת מסמכים הנדרשים ואבחנה רפואית מהווטרינר הקליני המטפל. יינתן פטור קבוע/זמני לשנה.
3.      פטור עקב היות הכלב כלב טהור גזע:
לאחר הגשת מסמכים מהתאחדות הישראלית לכלבנות.
תוקף הפטור לשנה.
המבקש פטור מסיבות אלו חייב למלא את הטפסים הרלבנטים  ולהעבירם למחלקה הווטרינרית על מנת שיבדקו על ידי הרופא הווטרינרי הרשותי. 

רק לאחר אישור הרופא הווטרינר רשותי, בעל הכלב יוכל לקבל את הפטור ואת ההנחה . 

הנוהל המלא והמפורט כולל הטפסים הנדרשים להגשת בקשת פטור ניתן למצוא באתר השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות